Politika e Cilësisë

I njëjta gjë si sot, ashtu si dhe në të ardhmen, ne synojmë të përmirësojmë vazhdimisht pritjet e klientëve tanë kombëtarë dhe ndërkombëtarë së bashku me besimin dhe mbështetjen e tyre.

Ne jemi të vetëdijshëm për rolin e cilësisë në produktet tona dhe nuk bejmë bëjmë asnjë kompromis. Ndershmëria, përkushtimi dhe respekti për klientin janë parimet tona të parevokueshme.

Ne besojmë se do të jemi në gjendje të sigurojmë progresin tonë në drejtim të realizimit të qëllimeve dhe parimeve tona me kontributin aktiv të punonjësve në një mjedis zhvillimi të vazhdueshëm.

Politika e Shëndetit dhe Sigurisë në Punë

Duke vepruar me parimin e “mënyrës më të mirë për të bërë një punë është mënyra më e sigurt”, objektivat tona kryesore për parandalimin e aksidenteve në punë dhe mbrojtjen e shëndetit të punonjësve tanë janë si më poshtë;

– Lidhur me çështjet e shëndetit dhe sigurisë në punë, në përputhje me të gjitha ligjet, rregulloret dhe standardet vendore dhe kombëtare, dhe duke vepruar në atë mënyrë,

– Vlerësimi i të gjitha rreziqeve që lidhen me sëmundjet profesionale dhe çështjet e shëndetit dhe sigurisë në punë dhe marrja e masave mbrojtëse,

– Me pjesëmarrjen e të gjithë punonjësve tanë, eliminimin e kërcënimeve në burimet e tyre dhe miratimin e parimit të zero punësimit-aksident industrial dhe

– Për të arritur sukses dhe për zhvillim të vazhdueshëm, duke siguruar që punonjësit tanë të marrin të gjitha llojet e trajnimeve në lidhje me shëndetin dhe sigurinë në punë dhe zhvillimin e tyre vazhdimisht.

Një zbatim i suksesshëm i shëndetit dhe sigurisë në punë është i mundur vetëm me punën bashkëpunuese dhe mbështetjen e punonjësve të korporatës.

Për këtë arsye, praktikat e shëndetit dhe sigurisë në punë janë përgjegjësi e të gjithë punonjësve dhe janë ndër përbërësit e pazëvendësueshëm të kulturës korporative.

Politika Mjedisore

Respekti për mjedisin është një vetëvlerësim. Me këtë ndërgjegje, për një botë të gjelbër, mjedis të pastër dhe të shëndetshëm, që është e ardhmja jonë e përbashkët, objektivat tona themelore janë si më poshtë;

– Përdorimi i lëndëve të para dhe burimeve të energjisë ekonomikisht,

– Ulja dhe eliminimi i ndotjes në burimin e saj duke zvogëluar mbetjet tona në një nivel minimal,

– Për të parandaluar që produktet tona të bëhen mbeturina të papërdorshme, projektimi dhe prodhimi i tyre në një mënyrë që është e lehtë të mblidhen dhe të ndahen, dhe

– Bu duke përdorur materiale të riciklueshme, duke marrë mbeturina të dobishme dhe për të rimarrë atë.

Për të realizuar këto, ne synojmë të sigurojmë që, në një mjedis zhvillimi të vazhdueshëm, të gjithë punonjësit tanë të krijojnë një vetëdije mjedisore dhe të kryejnë implementime efektive.